Free Tamil Rosary Prayer Book The Rosary (Latin: rosarium, in the sense of "crown of roses" or "garland of roses"), The Rosary(Power full prayer) is a Scripture-based prayer. இயேசு முள்முடி தரித்ததைத் தியானித்து, நம்மையே ஒறுக்கவும், நிந்தை தோல்விகளை மகிழ்வுடன் ஏற்கவும் செபிப்போமாக! இயேசு இரத்த வியர்வை சிந்தியதைத் தியானித்து, நம் பாவங்களுக்காக மனத்துயர் அடைய செபிப்போமாக! -ஆமென். எல்லாரையும் விண்ணுலகப் பாதையில் நடத்தியருளும்.உமது இரக்கம் யாருக்கு அதிகம் தேவையோ,அவர்களுக்குச் சிறப்பான உதவி புரியும். இந்த மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவரான இயேசுநாதருடைய திருமுகத்தைப் பார்த்து எங்களுக்குத் தந்தருளும். Blessed be that monotony of Hail Mary's which purifies the monotony of your sins! It begins with the Apostles' Creed, which summarizes the great mysteries of the Catholic faith. எங்கள் அவசரங்களிலே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்குப் பாராமுகமாய் இராதேயும். Then we entered in this platform by God’s Grace. We are in search of the old Sinna Kurippidam Tamil Catechism Copy. Now you can do the prayer in Tamil language wherever you are and whenever you want. இயேசு விண்ணரசை பறைசாற்றியதை தியானிப்போமாக ! 2. இயேவுவின் பணிவாழ்வு, இறையன்பின் வெளிப்பாடு - ஒளியின் மறை நிகழ்ச்சிகள்.3. வாய்ச் செபம்.2. இந்த மன்றாட்டுக்களையெல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுநாதருடைய திருமுகத்தைப் பார்த்து எங்களுக்குத் தந்தருளும். பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனை விசுவசிக்கிறேன். எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிருந்து எங்களுக்காக உமது திருக்குமாரனை வேண்டிக்கொள்ளும். நற்செய்தியின் பொழிவே செபமாலை என்பதால், அனைவரும் பாராட்டிப் பயில வேண்டிய பக்தி முயற்சி இது. அருள் நிறைந்த.... 4.மூன்று சிறிய மணிகளுக்குப் பின் (திரித்துவ துதி) : பிதாவுக்கும், சுதனுக்கும், பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. எங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்தருளும்.எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து மீட்டருளும். இயேசு பிறந்ததைத் தியானித்து, எளிமையை விரும்பி ஏற்று வாழும் வரம் கேட்போமாக. 3. -ஆமென். tamil selvi says: July 4, 2017 at 12:25 PM . Quote #5 “The Rosary is a powerful weapon to put the demons to flight and to keep oneself from sin…If you desire peace in your hearts, in your homes, and in your country, assemble each evening to recite the Rosary. Quotes on Holy Rosary 'If you say the Rosary faithfully until death, I do assure you that, in spite of the gravity of your sins "you shall receive a never-fading crown of glory." ", “There is another related in the Chronicles of St. Dominic. - சர்வேசுரனுடைய பரிசுத்த மாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும். “The greatest method of praying is to pray the Rosary.” – Saint Francis de Sales. Tamil Christian Portal ::: Walking With God Pin By Viji Chidam On Tamil Quotes 1000+ Images About Tamil Quotes On Pinterest Pin By Vasu, Chittoor On Tamil, Vasu, Chittoor. தூய ஆவியாரின் வருகையைத் தியானித்து, நாம் அனைவரும் ஆவியாரின் ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக! Reply. Our Lord, in His wonderous Providence, allows children to break the hearts of devout fathers and mothers. 4. பாதாளத்தில் இறங்கி மூன்றாம் நாள் மரித்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். 3. இயேசுவின் விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து, நம்பிக்கையுடன் விண்ளக வாழ்வைத் தேடும் வரம் கேட்போமாக! by Kevin H. Axe. செபமாலையில் இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன :1. The church teaches far more about holiness... To be taken with love for a soul, God does not look on its greatness, but the greatness of its humility. ... Five ways to stay awake at Mass. இவர் பரிசுத்த ஆவியினால் கர்ப்பமாய் உற்பவித்து கன்னிமரியிடமிருந்து பிறந்தார். கிருபை தயாபத்துக்கு மாதாவாயிருக்கிற எங்கள் இராக்கினியே வாழ்க! Guilt! Always thank you. Reply. 3. 1. Continue to pray the Rosary every day.~Our Lady of Fatima to Sister Lucia “You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.”~Our Lady to Blessed Alan de la Roche The rosary is the scourge of the devil~Pope Adrian VI “We put great confidence in the Holy Rosary for the healing of evils which afflict our times.” -Pope Pius XII இந்த ஜெபத்தை பக்தியோடே செய்து, பராக்கில்லாமல் முடிக்கத் தேவரீருடைய ஒத்தாசையைக் கட்டளை பண்ணியருளுங்கள் சுவாமி.- ஆமென். சகல புண்ணியங்களுக்குள் விசுவாசம் என்கின்ற புண்ணியம் அஸ்திவாரமாய் இருக்கிறபடியினாலே முந்த முந்த விசுவாசப்பிரமானம் சொல்லுகிறது: பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனை விசுவசிக்கிறேன். 5. See more ideas about catholic quotes, catholic, catholic faith. 4. இயேசுவைக் கோயிலில் காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுத்ததை தியானித்து, இறைவனின் திருவுளத்துக்குப் பணிந்து நடக்க வரம் கேட்போமாக ! The Our Father, which introduces each mystery, is from the Gospels. இயேசு கடைசி இரா விருந்துண்டதையும் நற்கருணை ஏற்படுத்தியதையும் தியானிப்போமாக ! “Give me an army saying the Rosary and I will conquer the world.” – Blessed Pope Pius IX. The Holy Rosary is the storehouse of countless blessing.-Blessed Alan de la Roche . The faults of children are not always imputed to the parents, especially when they have instructed them and given good example. Use it with confidence and you'll be amazed at the results. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே.
Renault Megane Evision Price, Thule 9028 Bike Rack, 2001 Honda Civic Lx Gas Tank Size, Mini Statutory Vehicle Inspection Reset, Skinny Strawberry Sauce, Curly Hair In Humidity, Mysql Substring Match, Panda Express Franchise Reddit, Portuguese Water Dog Price Uk,